List Biskupów Gliwickich w związku ze śmiercią bpa Jana Wieczorka

2023-09-16 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Fot. M. Tomasiak

List Biskupów Gliwickich w związku ze śmiercią
Biskupa Seniora Jana Wieczorka, Pierwszego Biskupa Diecezji Gliwickiej

Umiłowani Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

W godzinie wieczornej modlitwy Kościoła, wielbiącego Boga słowami Maryjnej pieśni Magnificat, w dniu fatimskim, w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża, 13 września 2023 roku zakończył swą ziemską drogę nasz umiłowany Biskup Senior, śp. Biskup Jan Wieczorek, który budował fundamenty tej wspólnoty Ludu Bożego, nad którą pieczę powierzył Mu św. Jan Paweł II, powołując Go na urząd pierwszego biskupa diecezji gliwickiej. Funkcję tę, jak sam przyznawał, przyjął z wielkim lękiem. Kiedy odpowiadał na Chrystusowe wezwanie, powtórzył za prorokiem Izajaszem, płynące z głębi Jego wiary słowa: „Oto ja – mój Boże – mnie poślij, servire populo, aby służyć ludowi”.

Słowa te najpełniej oddają prawdę o pierwszym Pasterzu naszej diecezji: w posłuszeństwie woli Boga, służyć Jego ludowi.

W swoim długim kapłańskim życiu doświadczył wielkich dzieł Bożych, za które u jego schyłku dziękował słowami Apostoła Pawła: „Za wszystko, co jest darem Bożym, trzeba Bogu dziękować w imię Jezusa Chrystusa” (Ef 5,19).

I my dzisiaj, chociaż pogrążeni w żałobie po śmierci Biskupa Jana Wieczorka, pragniemy Bogu dziękować za dar Jego biskupiej posługi.

Urodził się 8 lutego 1935 roku w Bodzanowicach pod Olesnem. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości od 1948 roku zamieszkiwał w konwikcie dla chłopców wGliwicach, kształcąc się w miejscowym gimnazjum, a następnie w gliwickim Niższym Seminarium Duchownym, gdzie w 1953 roku uzyskał prywatną maturę. W tym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.

Dnia 22 czerwca 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa opolskiego Franciszka Jopa, który skierował go na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. Po ich ukończeniu zlecono mu pracę wykładowcy seminaryjnego w Nysie, obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Opolu, wikariusza i sekretarza biskupa Henryka Grzondziela – biskupa pomocniczego i proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi.

Przez prawie 12 lat był proboszczem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, położonej nad brzegami Stobrawy w południowo-zachodniej części ziemi kluczborskiej. Duże doświadczenie, wiedza prawnicza i autorytet duszpasterski zadecydowały o Jego wyborze na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Uroczysta sakra biskupa miała miejsce 16 sierpnia 1981 roku w głównym sanktuarium Śląska Opolskiego na Górze św. Anny. Jako biskup pomocniczy był odpowiedzialny w diecezji opolskiej za sprawy małżeńskie, finansowe, budownictwa sakralnego, wizytacji kanonicznych i bierzmowania w parafiach. Szczególnej Jego trosce powierzony był gliwicki region duszpasterski.

Jan Paweł II mianował biskupa Jana Wieczorka pierwszym rządcą diecezji gliwickiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku, która weszła w skład metropolii katowickiej. Przez prawie dwadzieścia lat pasterzował Kościołowi gliwickiemu. Dzięki jego inicjatywie powołano do życia wiele instytucji diecezjalnych, erygowano Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne z siedzibą w Opolu oraz powołano do życia Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej. Dzięki jego trosceizaangażowaniu powstało z ruin Opactwo Cysterskie w Rudach, pełniące dzisiaj funkcję diecezjalnego ośrodka formacyjnego. Szczególną troską pierwszego pasterza Kościoła gliwickiego było zintegrowanie obu części diecezji gliwickiej: dawnej katowickiej i opolskiej. Dał temu wyraz w przeprowadzonych wizytacjach kanonicznych oraz przewodniczeniu licznym uroczystościom i celebracjom liturgicznym. Bliski ludziom, pozostał zawsze wierny swojemu zawołaniu biskupiemu: „Servire populo” (służyć ludowi).

W czerwcu 1999 roku przyjął na ziemi gliwickiej Ojca Świętego Jana Pawła II, a w roku 2001, zainicjował budowę Centrum Edukacyjnego jego imienia, żywy pomnik tamtych wydarzeń.

Niezwykle bliski Jego sercu był Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. O oddaniu temu dziełu niech świadczy Jego każdorazowy udział w inauguracji turnusów rehabilitacyjnych, których przez prawie 27 lat Jego posługi biskupiej odbyło się ponad 440.

Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI przeszedł na emeryturę 29 grudnia 2011 roku. Od tego czasu aż do chwili odejścia z tego świata mieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Wiśniczu, towarzysząc i służąc swojemu ludowi cierpieniem i modlitwą.

Pod koniec życia, świadomy zbliżającej się chwili stawienia się wobec Boga, napisał:

„Mimo moich ludzkich słabości, chciałem pozostawiać ślady posługi dobrej nowiny, dobroci Boga, miłości miłosiernej i radości życia, gdy zaufa się Jezusowi, który chce być dla nas, jak powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J14,6).

Dzisiaj wiemy, że to pokorne i pełne ufności w Boże miłosierdzie pragnienie śp. naszego Biskupa spełniło się. Zapisał się nie tylko w historii diecezji gliwickiej jako jej pierwszy pasterz, ale w życiu wielu z nas, jako świadek dobrej nowiny, dobroci Boga, miłości miłosiernej i radości życia, gdy się zaufa Jezusowi.

Pełni wdzięczności za życie i posługę kapłańską śp. Biskupa Jana Wieczorka polecamy Go przez orędownictwo Matki Bożej Pokornej z Rud Bożemu miłosierdziu i prosimy, abyście towarzyszyli Mu Waszą modlitwą w Jego drodze do Domu Ojca, który jest w niebie.

Na ten szczególny czas refleksji, zadumy i modlitwy z serca udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Wasi biskupi
bp Sławomir 
bp Andrzej 
bp senior Jan

 

Gliwice, dnia 16 września 2023 roku

Powrót