Biskup senior Jan Kopiec - Drugi Biskup Gliwicki

2023-03-11 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Fot. A. Złoczowski

Urodził się 18 grudnia 1947 roku w Zabrzu w rodzinie robotniczej. Od 1948 roku zamieszkał wraz z rodziną w Bytomiu-Szombierkach, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu w 1961 roku pobierał edukację w III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Bytomiu-Bobrku, w którym w 1965 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego z siedzibą w Nysie. W latach 1966-1968 odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po jej zakończeniu powrócił do seminarium.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk pierwszego Biskupa Opolskiego Franciszka Jopa 30 kwietnia 1972 roku w Katedrze Opolskiej. Przez 6 lat pracował jako wikariusz, najpierw w parafii św. Franciszka w Zabrzu (1972-1974), a następnie w parafii NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy (1974-1978). W 1977 roku uzyskał magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1978 roku Biskup Opolski Alfons Nossol skierował go na studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie nauk pomocniczych historii (archiwistyki), które ukończył w 1982 roku uzyskując stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła. 

Po powrocie do diecezji podjął wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Dodatkowo od 1986 roku prowadził zajęcia z historii Kościoła w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu (Filia Wydziału Teologicznego KUL), a w latach 1985-1993 w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Nysie. W latach 1982-1984 pełnił obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, a w roku akademickim 1985/86 był wicerektorem tegoż seminarium. W roku akademickim 1984/85 prowadził kwerendę w Archiwum Watykańskim, pogłębiając jednocześnie studia z zakresu archiwistyki kościelnej w Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica. W 1986 roku otrzymał nominację na dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Opolu. 

Dnia 5 grudnia 1992 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Cemeriniano. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1993 roku w bazylice watykańskiej z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. W diecezji opolskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz członka Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej. W ciągu 19 lat posługi pasterskiej w diecezji opolskiej biskup Jan Kopiec sprawował posługi pontyfikalne niemal we wszystkich parafiach diecezji. Przeprowadzał wizytacje, udzielał sakramentu bierzmowania i przewodniczył uroczystościom rocznicowym i jubileuszowym. Uczestniczył także w ważnych wydarzeniach i jubileuszach diecezji gliwickiej i jej pasterzy. Od chwili utworzenia Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Teologicznym w 1994 roku został zatrudniony w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii na stanowisku adiunkta. W 1998 roku ukończył przewód habilitacyjny na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dnia 7 lipca 2000 roku Rektor Uniwersytetu Opolskiego zamianował go profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu. Od 1 października 2006 roku pełnił obowiązki kierownika Katedry Historii Kościoła i Patrologii. Podsumowaniem dotychczasowych dokonań naukowych było nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego w 2003 roku. Dorobek naukowy Biskupa Gliwickiego obejmuje 15 prac zwartych, 560 artykułów naukowych oraz ponad 260 tekstów popularnonaukowych. 

Pasterzowi Kościoła gliwickiego zawdzięczamy pierwszą monografię na temat historii Kościoła w dzisiejszej diecezji gliwickiej, zatytułowaną: „Diecezja gliwicka. Dzieje i współczesność”. Decyzją papieża Benedykta XVI biskup Jan Kopiec został mianowany 29 grudnia 2011 roku drugim w historii Biskupem Gliwickim. Uroczysty ingres do katedry w Gliwicach miał miejsce 28 stycznia 2012 roku.

Powrót