W Eucharystii spotykamy się z żyjącym Chrystusem, chociaż Go nie widzimy

2024-04-21 | autor: Mira Fiutak (Gość Gliwicki)

Kard. Gerhard Müller był gościem drugiego dużego spotkania w ramach Kongresu Eucharystycznego, które odbyło się w Bytomiu.

Statio II, czyli kolejne główne wydarzenie kongresu, zainaugurowanego w Niedzielę Palmową w diecezji gliwickiej, odbyło się dzisiaj w kościele św. Jacka w Bytomiu. A rozpoczęła je godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 księży i wierni z tej części diecezji. Obecni byli biskupi Sławomir Oder i Andrzej Iwanecki.

Biskup gliwicki witając kard. Gerharda Müllera jako „człowieka sprawdzonej wiary”, zacytował jego słowa zaczerpnięte z książki „Prawda. Raport o stanie Kościoła” - rozmowy z Martinem Lohmannem. O tym, jaki Kościół ma szansę przyciągnąć do Boga tych, którzy są poza nim.

- Są to ważne i niezwykle aktualne słowa. Wpisują się one w doświadczenie także naszego Kościoła gliwickiego, który przeżywa Kongres Eucharystyczny. Czujemy przynaglenie płynące ze słów Chrystusa, który pozwolił rozpoznać się uczniom po łamaniu chleba: „Wy jesteście tego świadkami”. Które przypominają nam nieustannie o konieczności podejmowania dialogu ze współczesnym człowiekiem, często zagubionym i pozbawionym nadziei - powiedział.

Dodał, że jako wspólnota świadoma swojej misji proroczej w świecie, mamy kierować wzrok ku Chrystusowi, który w tajemnicy Eucharystii zapewnia: „Ja jestem z wami”.

- Chrystus proponuje nam pozostanie z nami i prosi nas, abyśmy pozostali z Nim. Chcemy trwać przy Chrystusie, chcemy być mocni Jego obecnością, chcemy być Jego wiarygodnymi świadkami wobec świata, chcemy czerpać ze szkoły Eucharystii. We Mszy św. i we wszystkich innych sakramentach mamy rzeczywisty udział w życiu Trójjedynego Boga poprzez sakramentalną obecność cierpienia Chrystusa na krzyżu, Jego ofiarę złożoną Ojcu oraz przezwyciężenie śmierci i zatracenie się w Bogu na mocy zmartwychwstania. Tu poznajemy naszą godność jako dzieci Bożych. To jest źródło naszej nadziei. To jest źródło nadziei dla świata, także dla tych, którzy od Boga i od Kościoła odeszli - powiedział bp Oder.

Zaznaczył, że doświadczenie obecności żywego Chrystusa odnawia naszą miłość do Niego, zacieśnia więzi między ludźmi i daje nowy zapał do „głoszenia słowem i życiem Dobrej Nowiny tym, którzy za nią tęsknią”.

Kard. Gerhard Müller, który przyjechał na spotkania do diecezji gliwickiej z Rzymu, jest byłym prefektem Kongregacji Nauki Wiary, sprawował też funkcje przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W latach 2002-2012 był biskupem diecezjalnym Ratyzbony. Jest profesorem nauk teologicznych, a specjalizuje się w teologii dogmatycznej.

W Bytomiu przewodniczył Mszy świętej podczas kongresowego spotkania. W homilii przypomniał słowa rozpoczynające ostatnią encyklikę Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia: „Kościół żyje dzięki Eucharystii”, które są opisem stanu faktycznego i zarazem zachętą dla nas.

- Komunia święta umożliwia nam realne choć ukryte zjednoczenie się z Tym, którego - jak ufamy - spotkamy kiedyś w wieczności „twarzą w twarz” - powiedział kard. Müller.

Dodał, że dzięki Eucharystii jedyna ofiara krzyża Chrystusa uobecnia się we wszystkich miejscach na ziemi i w każdym czasie.

- Przez to ludzie wszystkich pokoleń otrzymują łaski zbawcze, które wszystkie bez wyjątku zostały wysłużone przez Zbawiciela na krzyżu. Ponadczasowe trwanie - dzięki Eucharystii - ofiary krzyżowej umożliwia każdemu z nas włączenie w nią naszych duchowych ofiar, aby przyczynić się do zbawienia świata. Zawiera ona niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą krzyża, która trwa przez wieki - podkreślił kard. Müller. - Jezus złożył na krzyżu ofiarę zbawienia, oddał swoje życie za naszą szczęśliwą wieczność. Chciał On także ludziom wszystkich czasów umożliwić uczestnictwo w tym decydującym dla ich zbawienia wydarzeniu. Ustanowił więc środek, który pozwala włączyć się w Jego ofiarę i korzystać z jej zbawiennych owoców. Środkiem tym jest Eucharystia - dodał.

Jak podkreślił, ten żywy, zmartwychwstały Chrystus staje się realnie obecny pośród nas dzięki tajemniczej przemianie, którą nazywamy przeistoczeniem, konsekracją. - Przemiana ta nazywa się też transsubstancjacją, czyli przemianą jednej substancji w drugą. Kościół wierzy i naucza, że po przeistoczeniu nie ma już substancji chleba ani wina, pozostają natomiast dostrzegalne dla nas dawne ich postacie. Tylko wiara poucza nas, że po konsekracji, pod postaciami chleba i wina, jest pośród nas realnie i substancjalnie obecny Jezus Chrystus. W Eucharystii spotykamy się zatem z prawdziwym i żyjącym zmartwychwstałym Chrystusem, chociaż nasze oczy Go nie widzą - powiedział kardynał.

Z kolei w wygłoszonej wcześniej katechezie kard. Gerhard Müller zaznaczył, że istota bycia chrześcijaninem nie polega na teoretycznym odniesieniu do rzeczywistości czy tworzeniu etycznych albo społecznych programów naprawy świata.

- Tym, co konstytuuje chrześcijanina jest wyniesienie go do realnego uczestnictwa w boskiej naturze, które dokonuje się w relacjach Ojca i Syna oraz Ducha Świętego - podkreślił. - Dotykamy tu najbardziej fundamentalnych zasad bytu i poznania wiary katolickiej: rzeczywistości Boga w sobie i Jego obecności z nami - dodał.

Podkreślił wyraźnie, że katolikiem jest tylko ten, kto wierzy i wyznaje, że w sakramencie Eucharystii jest Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i istotnie obecny, a nie tylko w znaku czy obrazie.

Następnie omówił różne aspekty tej obecności prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Wskazał na potrójny sposób mówienia o Jego ciele i cielesnej obecności, czyli „o Jego ciele historycznym w Jego ziemskiej i przemienionej egzystencji, o Jego ciele sakramentalnym w Eucharystii i o Jego ciele eklezjalnym, czyli o Jego obecności w zgromadzeniu wiernych”. Zauważył, że „tajemnica realnej obecności Chrystusa w Jego przemienionej postaci cielesnej jest zakorzeniona w pierwotnym cudzie wcielenia Boga”.

- W konsekracji wina i ukazaniu komunii ze swoją krwią, Jezus w Wieczerniku symbolicznie i realnie partycypował w swojej ofierze na krzyżu. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu podczas Ostatniej Wieczerzy jest więc sakramentalną antycypacją ofiary krzyża, natomiast eucharystyczna ofiara Mszy świętej jest jej sakramentalną realizacją. Kościół celebruje więc w Boskiej Liturgii niedzielną rzeczywistą pamiątkę paschalnego misterium krzyża i zmartwychwstania Jezusa aż do Jego powrotu i przyjęcia wszystkich zbawionych do wiecznego „przybytku Boga z ludźmi” - powiedział kard. Müller.

Na zakończenie konferencji był czas na zadawanie pytań, które dotyczyły m.in. niemieckiej drogi synodalnej i postaw przyjmowania Komunii Świętej. Kardynał zaznaczył, że ponieważ przepisy liturgiczne pozwalają na wszystkie formy, wszystkie postawy są dozwolone - klęcząca i stojąca, przyjmowanie Komunii do ust i na rękę.

- Najważniejsze jest to, żebyśmy Chrystusa przyjmowali godnie, z uniżeniem oddającym cześć Bogu, i żebyśmy nie kłócili się z tego powodu między sobą. To jest wielka tajemnica, która przerasta wszystkie wymiary naszego ludzkiego rozumu. Ten odwieczny Bóg, który powołał nas do istnienia, daje się w swoim wcielonym Synu w postaci chleba i wina, daje swoje Ciało i Krew nam, ludziom, istotom śmiertelnym - mówił kardynał.

Po Mszy św. był czas na mniej oficjalną część spotkania i możliwość rozmowy przy stole.  Drugie spotkanie z kard. Gerhardem Müllerem odbędzie się jutro w parafii św. Anny w Zabrzu (ul. 3 Maja 18). Adoracja rozpocznie się o 15.30, katecheza o 16.30, Eucharystia o 18.00, a po niej będzie jeszcze agapa. Konferencję i Mszę św. będzie transmitowała w TV Imperium

Powrót